Carl Kruse - Burg b. Mdgb
Carl Kruse
Burg b. Magdeburg

Cat: 2018-465