Emil Geist - v. Szozepanski - Bremen
Emil Geist - v. Szozepanski - Bremen
Emil Geist Nachf.
Schwalbenstraße 12, Bremen
Inh. v. Szozepanski

Cat: 2018-615