Emil Geist - v. Szozepanski - Bremen
Emil Geist - v. Szozepanski - Bremen
Emil Geist Nachf.
Schwalbenstraße 12, Bremen
Inh. v. Szozepanski
Date: reverse: 1896

Cat: 2018-1342