Emil Geist - v. Szozepanski - Bremen
Emil Geist - v. Szozepanski - Bremen
Emil Geist Nachf.
Schwalbenstraße 12, Bremen
Inh: v. Szozepanski

Cat: 2018-1343